Objekt Movie clip:

Použitelné metody a vlastnosti

metoda její funkce
attachMovie vytváří instanci movie clipu přímo z knihovny
createEmptyMovieClip vytváří prázdný movie clip
createTextField vytváří textové pole
duplicateMovieClip duplikujte movie clip
getBytesLoaded vrací hodnotu již načtených bytů animace
getBytesTotal vrací celkovou velikost animace
getDepth vrací hloubku animace
getURL odkaz, umožňuje přejít na jinou adresu a případně odeslat proměnné
gotoAndPlay přejde na určený snímek a spustí animaci
gotoAndStop přejde na určitý snímek a nepokračuje dále v přehrávání
hitTest příkaz, kontrolující srážku dvou movie clipů
loadMovie načte další *.swf do scény
loadVariables načte, příp. odešle proměnné ze (do) souboru
nextFrame přesune movie clip o jeden snímek dopředu
play spustí movie clip
prevFrame přesune movie clip o jeden snímek zpět
removeMovieClip odstraní instanci movie clipu ze scény
setMask vytvoří z cílového movie clipu masku
startDrag umožní táhnout s instancí movie clipu (jako s okny ve Windows)
stop přeruší přehrávání movie clipu
stopDrag ukončí tažení movie clipu
swapDepths záměna hloubky s jiným movie clipem
unloadMovie odstraní načtený *.swf ze scény
vlastnost hodnota
enabled zapíná/vypíná tlačítko
focusEnabled povolit/zakázat výběr pole pomocí setFocus
hitArea definuje pllochu citlivou na kliknutí
tabChildren povoluje/zakazuje tabulátorovou navigaci mezi movie clipy
tabIndex pořadí výběru tabulátorem
useHandCursor pokud přejedete přes movie clip, obejví se kurzor ručičky (jako u odkazu)
clip.useHandCursor=true/false
událost funkce
onRelease uvolnění tlačítka myši
onEnterFrame akce se provádějí každý frame
on+jiná událost stejný efekt jako u událostí on nebo onClipEvent.

Příklad použití příkazu hitTest:

Vytvořte dva movie clipy. Do jednoho nakreslete třeba kouli, do druhého čtverec. Oba movie clipy vložte do hlavní scény, čtverec pojmenujte "plocha". Na hlavní scéně dále vytvořte dynamicé textové pole, které pojmenujte "test". Ke kuličce přidejte tento skript:

on(press) {
  startDrag(this);
}
on (release) {
  stopDrag();
}
onClipEvent(enterFrame) {
  if (this.hitTest(_root.plocha)) {
    _root.test.text="dotykas se plochy";
  } else {
    _root.test.text="mimo plochu";
  }
}

Kliknutím na kuličku aktivujete příkaz startDrag a můžete s ním hýbat. Pokud bude hitTest true, to znamená dotkne-li se kulička čtverce, vepíše se do textového pole "dotykas se plochy". Jinak zde bude text "mimo plochu". Funguje to i obráceně. Přidejte čtverci příkazy startDrag, stopDrag a když pohnete s čtvercem a dotknete se s ním koule, bude hitTest true.

prohlédnout
stáhnout zdroják

Příklad použití příkazu getURL:

Připojte k tlačítku tento skript:

on (release) {
  getURL ("http://www.seznam.cz", "_self");
}

Po stisknutí tlačítka přejdete na stránku seznamu. Příkaz _self označuje, že se odkazovaná stránka zobrazí ve stejném okně. Další možnosti zobrazení odkazovaného okna jsou:

_blank - stránka se otevře v novém okně
_parent - stránka se otevře v nadřazeném rámu
_top - stránka se otevře v nejvyšší rámu
Poslední dva jsou nedůležité, neboť rámy už nikdo nepoužívá. Dále si dejte pozor na ty uvozovky, musí tam být (pokud tam nejsou, program otevře stránku do stejného okna).
prohlédnout
stáhnout zdroják

Příklad použítí událostí

Ne vždy můžete použít standartní událost on (release), neboť těžko můžete přiřadit skript na instanci klipu, která ještě není ve scéně. Například když ji vytvoříte pomocí metody attachMovieClip. Vytvořte nějaký movie clip a nastavte mu identifikátor (v linkage) "symbol". Potom dejte na první snímek teto skript:

_root.attachMovie("symbol","new_name",1);
new_name._x=100;
new_name._y=100;

Tetno skript přetáhne symbol "symbol" z knihovny a vloží instanci do rootu (hlavní scény) a nastaví nějaké souřadnice. Za tento skript připojte další:

new_name.onRelease=function () {
	_alpha-=10;
}

Když tedy kliknete na nově vytvořenou instanci, sníží se průhlednost o 10%.

prohlédnout
stáhnout zdroják

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz