Objekt TextField:

Tento objekt slouží k manipulování s radiálním a inputovým textovým polem.

Použitelné metody a vlastnosti

metoda její funkce
addListener připojí objekt, který bude reagovat na událost
getDepth vrací hloubku pole
getFontList vrací datové pole se všemi nainstalovanými fonty
getNewTextFormat vrací formát textu nastavený pomocí metody setNewTextFormat
getTextFormat vrací formát textu nastavený pomocí metody setTextFormat
removeListener odpojí objekt
removeTextField odstraní textové pole vytvořené pomocí metody createTextField
replaceSel odstraní vybranou část textu a nahradí jej jiným
setNewTextFormat nastaví formát písma pro nově zadávaný text
setTextFormat nastaví formátování textu (viz další objekt textFormat)
vlastnost hodnota
autoSize nastavuje zarovnání textu a povoluje automatickou změnu velikosti
background nastavuje, jestli má být vidět pozadí textového pole (true/false)
backgroundColor nastavuje barvu pozadí, defaultně bílá, zadávejte v hexadecimální soustavě
border nastavuje, zda má být vidět okraj (true/false)
borderColor barva okraje
bottomScroll vrací číslo posledního viditelného řádku
embedFonts vrací true, jestliže má pole zapamatováno používané fonty
hScroll nastavuje horizontální skrolování (posouvání řádků doleva a doprava), použitelné hlavně u single line
html vrací true/false jestli pole podporuje html příkazy
htmlText pole bude akceptovat html příkazy
length vrací počet znaků
maxChars maximální počet znaků v textovém poli
maxHScroll maximální hodnota horizontálního skrolování
maxScroll maximální hodnotu normálního (vertikálního) skrolování
multiline vrací true/false jestli je pole typu multiline
password vrací true/false jestli je pole typu password
restrick nastavuje povolené či zakázané znaky
scroll nastavuje vertikální skrolování
selectable vrací true/false jestli má pole povolené vyselektování textu
tabEnabled povoluje/zakazuje navigaci pomoci tabelátoru
tabIndex pořadí výběru tabelátorem
text vepisování a čtení textu v poli
textColor nastavuje barvu textu
textHeight vrací výšku textu (ne pole, pouze čistého textu)
textWidth vrací šířku textu
type nastavuje typ textového pole - dynamic nebo input
variable nastavuje proměnnou, kterou bude textové pole defaultně vypisovat
wordWrap vrací true/false jestli se bude text v poli zalamovat
událost funkce
onChange funkce bude volána při změně textového pole
onKillFocus funkce se spustí když zrušíte výběr daného pole
onScroller funkce bude volána při rolování textu
onSetFocus funkce se spustí když vyberete určité pole

hlavní stránka # o tento web se stará Lukáš Havrlant # lukas.havrlant@gmail.com #

NAVRCHOLU.cz